Recent Posts

 

Във връзка с разрастването на „Симеон-73” ЕООД и разширяване на неговата дейност, беше извършена промяна в регистрацията на дружеството, като то се преобразува от Еднолично дружество с ограничена отговорност в Дружество с ограничена отговорност.

Останалите данни на фирмата остават непроменени както следва:

„Симеон-73” ООД
гр. София, ул. „Васил Петлешков” N. 14
ЕИК: 121445403
ДДС: BG 121445403
МОЛ: Васил Петков

На 17.04.2008г. „Симеон-73” ЕООД успешно премина сертификационна процедура в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Дружеството получи сертификати за съответствие, които гарантират, че произведената от „Симеон-73” ЕООД арматурна заготовка отговаря на всички нормативни изисквания, както и на изискванията на стандартите БДС EN 10080 – Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения; БДС 4758 - Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420; БДС 9252 - Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В500.
Сертификацията бе извършена от „Стройконтрол 2003” ЕООД.