Качество ISO 9001

"Симеон-73" ООД има изградена и работеща Система за управление на качеството /СУК/ съгласно изискванията на Международния стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008, с която гарантира, че дейността му е насочена изцяло към удовлетворяване на потребителските и нормативни изисквания към продуктите и услугите, предлагани от Дружеството.